Friday, September 17, 2010

polaroid of the day /114

Title: Futuro.
Author: futurowoman.
Polaroid: SX-70, Time-Zero, expired 2005.
.

No comments :